top of page

Acerca de

ARMATURA - Warunki gwarancji

1.Firma DrewnianeKrany udziela 3 letniej gwarancji na szczelność i prawidłowe działanie korpusu baterii, na którą jest wystawiona karta gwarancyjna oraz głowicę licząc od daty zakupu.

2.Serwis baterii przeprowadzony jest przez sieć autoryzowanych podmiotów serwisowych. Zgłoszenia usterek przyjmowane są pod numerem telefonu: 608681263 w dni robocze w godz. 8-16 lub na adres e-mail: serwis@drewnianekrany.pl.

Przewidywany czas reakcji serwisu to 48 h, a maksymalny czas naprawy to 14 dni roboczych.

3.W okresie gwarancyjnym naprawy może dokonywać jedynie pracownik autoryzowanego serwisu.

4. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest okazanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

 

5.Klientowi przysługuje prawo wymiany baterii na nową lub zwrotu gotówki w przypadku: a. trzech nieskutecznych napraw, po których bateria pozostaje niesprawna, b. stwierdzenia istotnej wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.

 

6.W przypadku wymiany całej baterii okres gwarancji odnawia się od daty wydania nowej baterii. W przypadku wymiany części baterii okres gwarancji rozpoczyna się na nowo tylko dla tej części.

 

7.Naprawie gwarancyjnej nie podlegają: a. uszkodzenia mechaniczne powierzchni lub części wyrobu. b. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, użytkowania oraz konserwacji wyrobu. c. uszkodzenia wynikające z niezastosowania filtrów na doprowadzeniu wody. d. uszkodzenia wynikające z przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie. e. uszkodzenia związane, z jakością wody dostarczonej Klientom.

 

8.Gwarancja nie obejmuje czyszczenia i dezynfekcji wyrobu.

 

9.Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zużycie części ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.

10.Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii oraz stanu dodatkowego wyposażenia przy zakupie. W przypadku późniejszego zgłoszenia reklamacja nie zostanie uwzględniona.

11.Koszt nieuzasadnionego wezwania serwisu ponosi Klient

Instrukcja
bottom of page